fonia.digital agencja marketingowa

Polityka prywatności

Obowiązująca od 01.10.2022 r. do odwołania lub zmiany 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fonia Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa posiadająca numer REGON: 388645503, NIP: 1133031081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000890861  (zwany dalej jako “Administrator Danych”).
 2. Administrator Danych realizuje obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej  “RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwanej  dalej „Ustawą”) i innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator Danych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Ciebie danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych wdrożyliśmy odpowiednie  zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia  ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych  osobowych zgodne z RODO i z Ustawą, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz  rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw  przysługujących Tobie jako osobie, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności  współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.
 4. Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz warunki korzystania z urządzeń i wykorzystywania innych danych pochodzących od osób które przekazały dane osobowe do przetwarzania przez Administratora Danych.
 5. Administrator Danych udostępnia niniejszą politykę prywatności publicznie na swojej stronie internetowej: https://fonia.app/polityka-prywatnosci/ (dalej: Serwis) oraz w Aplikacji mobilnej Fonia (dalej: Aplikacja).

§ 1 Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator Danych przetwarza następujące dane osobowe (użytkowników) podawane na stronie internetowej https://fonia.app/ w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w związku z korzystaniem z Aplikacji:
  a) imię i nazwisko, nr PESEL/ seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość/numer paszportu lub karty pobytu – dane przetwarzane są, gdy jako użytkownik naszego serwisu przekażesz je za pośrednictwem Formularza zamówienia w celu skorzystania ze świadczonych  przez Administratora Danych usług telekomunikacyjnych. Powyższe dane mogą  być przetwarzane przez Administratora Danych także w celu dokonania weryfikacji tożsamości  osoby uprawnionej;
  b) nazwa firmy, NIP oraz dane osób reprezentujących przedsiębiorcę – dane przetwarzane są, gdy jako użytkownik naszego serwisu przekażesz je za pośrednictwem Formularza zamówienia w celu skorzystania ze świadczonych przez Administratora usług telekomunikacyjnych. Powyższe  dane mogą być przetwarzane przez Administratora Danych także w celu dokonania weryfikacji  tożsamości, w szczególności w celu identyfikacji osób upoważnionych do reprezentacji  przedsiębiorcy;
  c) adres korespondencyjny – przetwarzany jest w celu dostarczenia zamówionej karty SIM;
  d) adres e-mail – przetwarzany jest w celu realizacji umowy, w szczególności w celu: dostarczenia potwierdzenia dokonania zamówienia karty SIM, w celu przesłania potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także w celu dostarczenia korespondencji  związanej z zawartą umową (w tym przesłanie dokumentów rozliczeniowych). Twój adres  e-mail przetwarzany jest także w celu aktywacji Aplikacji mobilnej. Dodatkowo adres e-mail  może być przetwarzany gdy dokonasz dobrowolnej rejestracji Konta Cashback w Aplikacji.  Adres e-mail może być przetwarzany także w celach marketingowych, jeśli wyrazisz zgodę na  otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
  e) numer telefonu – przetwarzany jest, gdy jako użytkownik naszego serwisu chcesz skorzystać z usługi przeniesienia numeru do sieci prowadzonej przez Administratora;
  f) nr rachunku bankowego – przetwarzany jest w celu realizacji usług w ramach Konta Cashback;
  g) adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym  w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego  następuje połączenie).
 2. Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy. Administrator wysyła za pośrednictwem wiadomości SMS i wiadomości e-mail informacje dotyczące realizacji usług.
 3. W związku z zawarciem przez Ciebie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Administrator Danych przetwarza dane transmisyjne oraz dane dotyczące lokalizacji. Dane transmisyjne to dane wykazujące sposób oraz częstotliwość korzystania z usług  telekomunikacyjnych, przede wszystkim są to dane wykazujące ilość połączeń przychodzących  i wychodzących, czas ich trwania, numery z którymi się kontaktujesz oraz ilość przychodzących  i wychodzących wiadomości SMS. Dane transmisyjne to także dane dotyczące korzystania  z Internetu, tj. dane o adresach odwiedzanych stron internetowych, dane o rodzaju  wykorzystanego urządzenia końcowego, a także dane o czasie trwania sesji i ilości  transferowanych danych. Powyższe dane Administrator Danych przetwarza w związku z realizacją  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (w tym w celu naliczenia opłat za usługi  telekomunikacyjne), w celu zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi  operatorami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci (w tym wykrywania nadużyć).
 4. W związku z realizacją usług w ramach konta Cashback przetwarzamy dane dotyczące korzystania z usług naszych Partnerów w celu naliczenia przysługującego Ci cashbacku. W ramach powyższego przetwarzamy jedynie informacje o sesji i fakcie dokonania zakupu na określoną  kwotę. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do naszych Partnerów, dane mogą zostać  podane bezpośrednio przez Ciebie podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym  Partnera, w takiej sytuacji Partner przetwarza Twoje dane osobowe jako samodzielny  administrator danych osobowych.
 5. W trakcie korzystania przez Ciebie z Aplikacji lub usług włączanych przez aplikację Administrator Danych lub podmioty, z których dodatkowych usług zechcesz skorzystać mogą wejść w posiadanie innych danych, w tym o korzystaniu z sieci telekomunikacyjnej, usług, strony internetowej  czy aplikacji. Korzystając z aplikacji możesz m.in. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo  skorzystać z udostępnionych nowych funkcjonalności. W przypadku, gdy będzie to wymagało  wykorzystania danych osobowych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące  informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym  zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

§ 2 W jaki sposób pozyskujemy dane?

 1. Administrator Danych pozyskuje informacje poprzez:
  a) wprowadzenie przez Ciebie danych w formularzach udostępnionych na stronie Serwisu lub Aplikacji – w celu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub skorzystania z usługi przeniesienia numeru;
  b) wprowadzenie przez Ciebie danych w Aplikacji, w celu zakupu dodatkowych usług, towarów lub skorzystania z nowych funkcjonalności;
  c) wprowadzenie przez Ciebie danych w Aplikacji (w tym za pośrednictwem chatu) lub podanie ich za pośrednictwem korespondencji mailowej, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i rozpatrzenie zgłoszonej sprawy
  d) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”);
  e) zbieranie logów urządzeń, serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Aplikacji.
 2. Ponosisz pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem prawnym i faktycznym uzupełnienie danych w formularzach i zamówieniach, o których mowa powyżej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do przesyłania przez nas informacji handlowych i marketingowych oraz w określonych przypadkach, jest warunkiem zawarcia umowy  z Administratorem Danych.
 4. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania od nas informacji handlowych i marketingowych, niemożność dalszej realizacji umowy z Administratorem Danych i korzystania z aplikacji lub – w zależności od przypadku – zakupu  dodatkowych usług, towarów lub skorzystania z nowych funkcjonalności.

§ 3 W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jaka jest podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, czy przy rejestracji w Aplikacji oraz w trakcie korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji wykorzystujemy w następujących celach:
  a) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, a także marketingu usług za pośrednictwem urządzeń końcowych w związku z realizacją zawartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych osobowych osób będących klientami  Administratora Danych;
  b) wykonania wymogów kontraktowych, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Administratorem Danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych osobowych osób będących klientami Administratora Danych;
  c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych wynikającego z obowiązujących przepisów, w tym związanych z rejestracją kart SIM, zgodnie z art. 6. ust. 1 C RODO – w zakresie danych osobowych osób będącymi klientami;
  d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych – polegający w szczególności na: zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony mienia, wykrywaniu nadużyć i zapobieganiu im, ochrony informacji, ewentualnym dochodzeniu roszczeń i odszkodowań,  poprawie jakości usług, dostosowaniu usług jakości usług, marketingu produktów własnych  Administratora Danych, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk  na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych, wsparcia obsługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W powyższym zakresie możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej  analizy Twoich danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych  zachowań (np. dla celów marketingowych, aby ustalić, którą ofertą możesz być najbardziej  zainteresowany).
 1. Twoje dane przetwarzane są przez czas niezbędny dla osiągnięcia celów wskazanych powyżej. Dane przetwarzane są przez czas trwania Umowy, chyba że konieczność dłuższego przetwarzania wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych w celach związanych z obroną przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń, dane  będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych  postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie. Dane przetwarzane na podstawie zgody,  przetwarzane są do momentu jej wycofania.

§ 4 Jakie są zasady gromadzenia danych osobowych?

 1. Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG (który obejmuje UE, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób określony obowiązującymi przepisami, tj.:
  a) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony np. w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane, lub
  b) pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak:

– wiążące reguły korporacyjne (określone w art. 47 RODO);

– standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO);

– zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO);

– zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt. f RODO);

– klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO); • a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO).

 1. Pozyskane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, poza określonymi sytuacjami, gdy:

a) odbiorcami tych danych są:

– podmioty umożliwiające weryfikację danych;

– podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

– współpracujące z Administratorem Danych agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

– podwykonawcy Administratora Danych, którzy wspierający nas lub będą nas wspierać np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Twoich zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klientów;

– podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć telekomunikacyjną;

– podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

– instytucje płatnicze obsługujące płatności w Aplikacji;

– dostawcy towarów i usług dostępnych w Aplikacji;

– przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezes UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu.

b) wyrazisz na to zgodę;
c) będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Czy dokonujemy automatyzacji?

 1. Dane osobowe osób będących klientami podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji podczas weryfikacji konta w Aplikacji.
 2. Dokonujemy również automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla osób będących klientami w następujących sytuacjach:
  a) w ramach warunków umownych (np. w regulaminie świadczenia usług) możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. wysłanych wiadomości, połączeń, transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np.  zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne  odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w  danym regulaminie;
  b) w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. krótkich połączeń wykonywanych z dużą częstotliwością z tego samego numeru) za niezgodny  z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy  taki ruch lub blokujemy numery wywołujące taki ruch. Możesz zakwestionować taką decyzję  i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez oddelegowanego pracownika Administratora  Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach  telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci)  oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć.
 3. Nie dokonujemy automatyzacji w podejmowaniu decyzji podczas przesłania informacji handlowych czy też przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

§ 6 Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych, ma prawo do:
  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO;
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO;
  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO;
  h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, Polska), o którym mowa w art. 77 RODO, k) z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów
 2. W każdym przypadku możesz zwracać się do Administratora Danych z zapytaniem oraz prośbą o wyjaśnienie. Adresy do kontaktu zostały podane poniżej.

§ 7 Informacje uzyskane z Twojego urządzenia i sposób ich przetwarzania

 1. Nasza Aplikacja uzyskuje dostęp między innymi do następujących funkcjonalności / Aplikacji Twojego urządzenia:
  a) połączeń i zarządzania nimi,
  b) kontaktów,
  c) powiadomień.
 2. Aplikacja wykorzystuje narzędzia pochodzące od innych podmiotów. W związku z tym może nastąpić umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, token lub elementów z narzędzi lub aplikacji współpracujących. Dodatkowo wymienieni poniżej dostawcy mogą uzyskać dostęp  do informacji przechowywanych na Twoim urządzenia narzędzia statystycznego Google Analytics  lub Firebase (dostarczanego przez Google Ireland Limited), za pośrednictwem którego zbierany  będzie unikatowy identyfikator aplikacji oraz ogólne informacje dotyczące korzystania z aplikacji,  na potrzeby ulepszania jej funkcjonalności;
 3. Na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który może zostać udostępniony publicznie przez Google w dowolnym czasie są zawarte informacje o tym, na jakich zasadach usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane. Strona ta wskazuje  także, w jaki sposób możesz kontrolować informacje gromadzone przez Google w związku  z korzystaniem z aplikacji.
 1. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na użycie narzędzi ww. dostawców poprzez zmianę ustawień w systemie operacyjnym Twojego urządzenia oraz użycie rozwiązań blokujących te narzędzia udostępnionych przez dostawców albo poprzez odinstalowanie aplikacji z Twojego  urządzenia.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Mając na uwadze naczelne zasady RODO, w szczególności zasadę ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania i zasadę minimalizacji danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania i dozwolone przez  przepisy prawa. Po zrealizowaniu celu przetwarzania, Twoje dane osobowe zostaną usunięte, o ile  pozwalają na to przepisy prawa. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych  osobowych mogą istnieć różne okresy przechowywania danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 3. We wszystkich sprawach, w tym też kwestiach dotyczących danych osobowych, można się z nami skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora Danych (tj. ul. Twarda 18, 00- 105 Warszawa) oraz elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@fonia.app 
 4. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: dpo@fonia.app